SCHEDULE

SPECIAL GUEST

06.18

MON

06.22

FRI

06.22

FRI

06.22

FRI

06.23

SAT

07.15

SUN

07.21

SAT

07.22

SUN

07.28

SAT

08.05

SUN

REGULAR GUEST

EVERY 1st WEDNESDAY

2018.06.06[WED]

DJ FUMI★YEAH!

3rd SUNDAY

2018.06.17[SUN]

DJ MINAMI

EVERY 3rd MONDAY

2018.06.18[MON]

五十嵐恭雄(あいのり)

EVERY 4th SUNDAY

2018.06.24[SUN]

DJ HAZIME

REGULAR EVENT

ORCA NAGOYA

MOON BASS

Left Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ YU-YA / DJ SHINGO / DJ SENTMAN / DJ NAKAJUN / DJ KU-RAUZA / DJ 09 / MC SE××GO & more

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : 4REST / PHANTOM / NAMU / ATSU69 / HUMBLE / MASAYOSHI / JOU

MC : MC GAI / MC RYOGA

ORCA NAGOYA

TUNES FROM MARS

Left Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ CalaZ / DJ JAVA / DJ OMEGA

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ WAVA / DJ NANA / DJ MANAMI

MC : MC Kiyo

ORCA NAGOYA

WONDER MERCURY

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ 169 / DJ BOB

MC : MC MONSTER

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : *Groovy workshop.

ORCA NAGOYA

FASHION JUPITER

1st week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : Hisanori H / JUNN TAKAHASHI / Maacy / MITTUN / taisa

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : *Groovy workshop.

2nd week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : Hisanori H / JUNN TAKAHASHI / NOZOMI / Terutaka Osawa / Yasu Ogata

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : PHANTOM / NAMU /  HUMBLE / MASAYOSHI / ATSU69 / JOU / Junior / Brave

MC : MC GAI / MC RYOGA

3rd week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : COHSUKE / Hisanori H / Maacy / NAOKI / Yasu Ogata

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : *Groovy workshop.

4th week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : Hisanori H / KZY / MISATO / r.y.o / Azumai

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : PHANTOM / NAMU / HUMBLE / MASAYOSHI / ATSU69 / JOU / Junior / Brave

MC : MC GAI / MC RYOGA

ORCA NAGOYA

FUTURE VENUS

1st week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ tomoya / DJ 169

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : *Groovy workshop.

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : PHANTOM / NAMU / HUMBLE / MASAYOSHI / KANE / RULEZ / BEATA / JOU / SUNNY / GUCCI

2nd week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ WAVA / DJ NANA

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ BAN-CHAN / DJ KEN-BOW / DJ MAAM

MC : MC maipu

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : PHANTOM / NAMU / HUMBLE / MASAYOSHI / KANE / RULEZ / BEATA / JOU / SUNNY / GUCCI

3rd week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ tomoya / DJ NANA / DJ 169

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : *Groovy workshop.

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : PHANTOM / NAMU / HUMBLE / MASAYOSHI / KANE / RULEZ / BEATA / JOU / SUNNY / GUCCI

4th week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : COHSUKE / Hisanori H / JUNN TAKAHASHI / Maacy / NAOKI

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ KIMOTO / DJ KEN-BOW / DJ TOMOPIRO / DJ NORIETTY

MC : MC Kiyo

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : PHANTOM / NAMU / HUMBLE / MASAYOSHI / KANE / RULEZ / BEATA / JOU / SUNNY / GUCCI

5th week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : 未定

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ KIMOTO / DJ TOMOPIRO and more

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : PHANTOM / NAMU / HUMBLE / MASAYOSHI / KANE / RULEZ / BEATA / JOU / SUNNY / GUCCI

ORCA NAGOYA

SATURDAY NIGHT GALAXXY

1st week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : AL/ex / Hisanori H / NOZOMI / taisa / NAOKI / MC OTTO

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ KIMOTO / DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ NANA

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ BUZZDOG / DJ JAVA / DJ OMEGA and more

2nd week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : COHSUKE / Hisanori H / JUNN TAKAHASHI / MITTUN / taisa

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ KIMOTO / DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ NORIETTY

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ BUZZDOG / DJ JAVA / DJ OMEGA and more

3rd week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : BHARAT / COHSUKE / Hisanori H / Maacy / YA$

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ KIMOTO / DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ MIKA

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ BUZZDOG / DJ JAVA / DJ OMEGA and more

4th week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ WAVA / DJ tomoya / DJ 169

MC : MC RAI

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ BAN-CHAN / DJ MAAM / DJ YUNPI

MC : MC maipu

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ BUZZDOG / DJ JAVA / DJ OMEGA / DJ KUM-Y

5th week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : COHSUKE / Hisanori H / Maacy / M4S4T0 / NOZOMI

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ KIMOTO / DJ TOMOPIRO and more

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ BUZZDOG / DJ JAVA / DJ OMEGA / DJ KUM-Y

ORCA NAGOYA

SUNDAY ORCA LOVER

1st week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : Aizen / COHSUKE / DJ KANBE / Hisanori H / NAOKI

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ NANA

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJ CAUJOON / DJ BUZZDOG / DJ JAVA / DJ KUM-Y

2nd week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ PHANTOM / DJ iCHi / DJ Brave / DJ NEAR / DJ Junior / DJ SHO-TA / TSUYOSHI KOYAMA

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ BOB

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : DJCAUJOON / DJ OMEGA /DJ JAVA/ DJ K-ZY

3rd week

Left Floor

GENRE : BIG ROOM, DRUM&BASS, HARD DANCE, HOUSE, TECHNO, TRAP, FUTURE BASS

DJ : Aizen / DJ KANBE / Hisanori H / Kintani / MITTUN

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ NANA

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : HipHop, Reggae, R&B

DJ : T-Kay / NEMKA / DYMZ / NAY / KU-RAUZA

4th week

Left Floor

GENRE : EDM, House, DubStep, Techno

DJ : DJ PHANTOM / DJ iCHi / DJ Brave / DJ NEAR / DJ Junior / DJ SHO-TA / TSUYOSHI KOYAMA

Center Floor

GENRE : AllMix

DJ : DJ TOMOPIRO / DJ YU-YA / DJ 169

MC : MC MADD

Right Floor

GENRE : サッカー

DJ : ワールドカップ